คือ ระบบสารสนเทศที่ผู้บริหารระดับสูงสามารถใช้เป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกรวด เร็วในการบริหารและสนับสนุนการตัดสินใจ โดยให้ข้อมูลที่ทันกับความต้องการเพื่อใช้ในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนการวางแผนกลยุทธ์ นอกจากนี้ยังช่วยอำนวยประโยชน์ในด้านการติดต่อสื่อสารทั้งระหว่างผู้บริหาร ระดับสูงด้วยกัน ระหว่างบุคคลากรในองค์การหรือการติดต่อสื่อสารระหว่างองค์การอีกด้วย

Comment

Comment:

Tweet